м. Київ, 13.12.2021 року 

Фізична особа-підприємець СУШКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, дата запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 11.07.2012 року, номер запису 2 069 000 0000 027858 (надалі – «Виконавець»), з одного боку та

_______________________________ (серія та номер паспорту _____________, виданий __________________________) (надалі – «Клієнт»), з іншого боку, разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей договір про надання психотерапевтичних послуг  (надалі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • Клієнт доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Клієнту послуги психологічного консультування (надалі – послуги). Клієнт зобов’язується оплатити послуги Виконавця в розмірі та порядку, передбаченому цим Договором.
 • Виконавець забезпечує надання послуг особисто та (або) шляхом залучення дипломованих психологів (надалі – «Cпеціаліст»). У разі залучення до надання послуг спеціаліста, Виконавець забезпечує необхідну організацію надання послуг та несе перед Клієнтом повну відповідальність за якість наданих послуг.
 • Під послугами психологічного консультування в цьому Договорі розуміється курс психологічного консультування, який складається з окремих зустрічей (далі іменовані – «сесії»), який рекомендований психологом виходячи з інформації про характер порушень (проблем) у Клієнта, які були отримані за результатами попередньої співбесіди (діагностики).
 • Діагностика – первинне дослідження життєвих ситуацій, емоційних проблем, фізіологічного стану або інших проявів, які викликають занепокоєння у Клієнта, з метою уточнення глибини та тяжкості стану Клієнта. За результатами діагностики для Клієнта розробляється індивідуальний курс психологічного консультування. Діагностика займає від 1 до 3 зустрічей. За необхідності, психолог рекомендує на етапі діагностики використання додаткових інструментів (тестування), а також зовнішніх консультантів (лікарів чи інших вузькопрофільних спеціалістів).
 • В рамках цього Договору Виконавець зобов’язується надати послуги у вигляді діагностики та консультування.
 • Обов’язковою умовою надання послуг є особисте бажання та мотивація Клієнта на усунення існуючих у нього ускладнень, з приводу яких він звернувся до Виконавця.
 • Клієнт проінформований та усвідомлює, що відсутність у нього дійсного бажання на позбавлення від наявного у нього ускладнення, з приводу якого він звернувся до Виконавця, не дотримання рекомендацій Виконавця (Спеціаліста) протягом реабілітаційного періоду можуть привести до зниження результативності наданої послуги, і тим самим знизити її якість. Факт такого інформування підтверджується підписанням цього Договору.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 • Надання Послуг включає в себе наступні етапи:
 • Проведення однієї чи кількох співбесід Виконавця (Спеціаліста) з Клієнтом для визначення психологічного стану Клієнта, виявлення його індивідуальних особливостей, визначення існуючих ускладнень у Клієнта та розроблення необхідного курсу консультування для забезпечення ефективного вирішення існуючих ускладнень, з приводу яких Клієнт звернувся до Виконавця.

Психологічна діагностика полягає в застосуванні конструктивних методів оцінки, виміру, класифікації психологічних і психофізіологічних особливостей особистості, кінцевим результатом яких є діагностичний висновок (інформація про сутність індивідуальних психологічних особливостей особистості, що отримується з метою оцінки їх актуального стану, прогнозу подальшого розвитку, розробки висновків та рекомендацій);

Після проведеного діагностування Виконавець (Спеціаліст) формує діагностичний висновок, в якому викладає результати проведеного дослідження.

Зміст, обсяг та особливості психологічної діагностики Клієнта визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби Клієнта та зазначаються в індивідуальному плані Клієнта.

 • Подальше надання послуг здійснюється відповідно до визначеного курсу консультування. Конкретна дата та час проведення сеансів та/або інших видів послуг призначається Виконавцем та узгоджується з Клієнтом. Виконавець забезпечує своєчасне інформування Клієнта засобами телефонного, електронного зв’язку та/або в усній формі про дату, час та місце надання послуг. Виконавець має право в процесі надання послуг коригувати індивідуальний план Клієнта, в залежності від поточного стану Клієнта.

Психологічне консультування реалізується шляхом проведення сесій під час яких відбувається спеціально організована взаємодія Клієнта та Спеціаліста, в процесі якого проявляються думки, відчуття та поведінка, які належать до минулого та теперішнього досвіду Клієнта і дозволяють краще зрозуміти його особистість, витоки його проблеми та змінити емоційне реагування, покращити адаптаційні можливості Клієнта. В процесі проведення курсу психологічного консультування можливі побічні ефекти: пацієнт може переживати неприємні відчуття (смуток, вина, тривога, образа, гнів, злість, безпорадність та ін.), переживати неприємні спогади.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

 • Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до завершення надання послуг психологічного консультування.
 • Надання послуг психологічного консультування припиняється у разі досягнення Клієнтом визначених курсом консультування цілей та з підстав визначених розділом 9 Договору.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець зобов’язаний:

 • Забезпечити надання послуг спеціалістами, які мають необхідну кваліфікацію, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
 • Проводити сесії в завчасно погоджений з Клієнтом час та фіксувати її в попередньому записі на прийом. У разі зміни часу, на який було призначено сесію, Виконавець зобов’язаний повідомити про це Клієнта не пізніше ніж за 24 години до початку призначеної сесії.
 • Виконавець при наданні послуг використовує всі найнеобхідніші сучасні і безпечні методи і способи надання послуг.
 • Виконавець зобов’язується зберігати у таємниці інформацію та документи Клієнта, які були отримані внаслідок надання послуг. Не розголошувати дані про Клієнта та про результати консультування, не надавати третім особам, крім спеціаліста доступ до цієї інформації.
 • Здійснити підбір Спеціалістів для надання Клієнту передбаченого Договором обсягу кваліфікованих послуг, а також забезпечити необхідний менеджмент між Клієнтом та Спеціалістом в період надання послуг.
 • Повідомити Клієнта про обставини, які можуть призвести до збільшення або зменшення обсягу послуг або їх вартості, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до фактичних змін, шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту та/або номер телефону Клієнта.

Виконавець має право:

 • Отримувати від Клієнта будь-яку інформацію, що необхідна для надання послуг. У разі ненадання або надання у неповному обсязі інформації Клієнтом, Виконавець має право призупинити виконання свої обов’язків за цим Договором до надання необхідної інформації.
 • Виконавець також має право зупинити надання послуг, у разі невиконання Клієнтом рекомендацій Виконавця та/або Спеціаліста.
 • Проводити супервізії, де Виконавець може обговорювати психологічну ситуацію Клієнта без ідентифікації особистості Клієнта.
 • При виявленні у Клієнта протипоказань до проведення психологічного консультування відмовити Клієнту в наданні послуг.
 • В процесі надання послуг, коригувати призначений Клієнту курс психологічного консультування в залежності від результатів, сеансів та стану Клієнта.
 • Самостійно обирати Спеціаліста або групу Спеціалістів, відповідальних за обслуговування Клієнтів та змінювати Спеціалістів в процесі надання послуг.
 • Відмовитися від надання визначених цим Договором послуг у разі їх несплати Клієнтом або ненадання Виконавцю (Спеціалісту) документів які підтверджують здійснення відповідної оплати.
 • Змінювати дату та час надання послуг, повідомивши про відповідні зміни Клієнта не пізніше ніж за 24 години до призначеного часу надання послуг (повідомлення може бути здійснене шляхом направлення електронного повідомлення або телефонного дзвінка).
 • Змінювати вартість послуг в односторонньому порядку, без окремого погодження з Клієнтом. Про зміну вартості послуг Виконавець зобов’язаний повідомити Клієнта не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до призначеної дати надання послуг (повідомлення може бути здійснене шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту або телефонного дзвінка за номером телефону Клієнта). Виконавець має право змінювати вартість послуг не більше ніж один раз на квартал.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

Клієнт зобов’язаний:

 • Виконувати рекомендації Виконавця та/або Спеціаліста в процесі надання послуг.
 • Повідомити Виконавцю (Спеціалісту) повну і достовірну інформацію про наявні у нього ускладнення, з приводу яких він звернувся за послугою.
 • Повідомити Виконавця особисто або за допомогою телефону про відміну запланованої сесії, неможливість прибуття на заплановану сесію, завчасно, але не пізніше ніж за 24 години до запланованого часу проведення сесії.
 • Оплачувати вартість послуг Виконавця в порядку та на умовах, що передбачені Договором.
 • Відшкодовувати заподіяні Виконавцю збитки у зв’язку із пошкодженням його майна.
 • Дотримуватися правил та методик роботи Виконавця, своєчасно з’являтися за місцем надання послуг, в узгоджений з Виконавцем час.
 • Бути присутнім в процесі надання послуг Виконавцем (Спеціалістом) одноосібно, за виключенням проведення сімейного психологічного консультування.
 • Приходити на консультації у тверезому стані (вживання алкоголю та наркотичних засобів перед консультуванням унеможливлює ефективну роботу).

Клієнт має право:

 • На отримання від Виконавця в доступній формі, з урахуванням стану Клієнта, інформації про характер існуючих ускладнень та застосовуваних засобів і методів під час надання послуг.
 • Відмовитися від цього Договору, у разі якщо Виконавцем будуть надані послуги неналежної якості, оплативши при цьому фактично надані послуги до моменту відмови від Договору.
 • Змінити дату та час надання послуг, повідомивши про відповідні зміни Виконавця не пізніше ніж за 24 години до призначеного часу надання послуг (повідомлення може бути здійснене особисто шляхом направлення електронного повідомлення або телефонного дзвінка). У разі, якщо Клієнт порушить строки повідомлення про зміну дати та часу надання послуг, що визначені в цьому пункті, вартість оплаченої послуги не повертається. Послуга вважається наданою.

 6. ГАРАНТІЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Цим Виконавець гарантує:

 • інформація про Клієнта зберігається таким чином, що не допускає її використання сторонніми особами, окрім Виконавця та Спеціалістів.
 • поширення часткової або повної інформації здійснюється тільки в інтересах Клієнта і за його згодою або згодою його законного представника (якщо це не пов’язано із злочином або загрозою життю і здоров’ю самого Клієнта або інших осіб), а також відповідно до законодавства і (або) за рішенням суду.
 • зберігання документів та інформації про Клієнта здійснюється у спеціально відведеному захищеному місці, система паролів захищає електронну базу даних клієнтів.
 • процедура контролю за оформленням і зберіганням документів здійснюється регулярно.
 • документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • виконавець (Спеціалісти) зобов’язані інформувати законних представників неповнолітніх та осіб, визнаних недієздатними про психологічні проблеми неповнолітніх та осіб, визнаних недієздатними, при яких існує ймовірність здійснення ними суїцидальних дій. Надання такої інформації не є розголошенням професійної таємниці.
 • обов’язок дотримання конфіденційності нарівні з Виконавцем поширюється також на Спеціалістів, яким вона стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • Ціна договору складається з вартості всіх послуг, які були надані Виконавцем (Спеціалістом) Клієнту у відповідності до цього Договору.
 • Оплата всіх послуг відповідно до цього Договору здійснюється у вигляді стовідсоткової передоплати. Клієнт сплачує вартість послуг Виконавця не пізніше ніж за 1 (один) банківський день до запланованої дати надання послуг, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або шляхом сплати грошових коштів готівкою в касу Виконавця.
 • Клієнт зобов’язується оплачувати окремо діагностику та кожну психологічну сесію. Вартість послуг і реквізити для оплати послуг визначені в рахунках-фактурах, виставлених до оплати Клієнту відповідно до цього Договору.
 • При безготівковому розрахунку Клієнт самостійно сплачує послуги банку, які пов’язані з перерахунком грошових коштів на рахунок Виконавця.
 • У разі неможливості надати послугу, у зв’язку із порушенням Клієнтом умов, щодо строків повідомлення про зміну дати та часу надання послуг, що визначені п. 5.2.3. Договору, послуга підлягає сплаті у повному обсязі і тому сплачені за таку послугу грошові кошти поверненню не підлягають.
 • Клієнт усвідомлює, що в процесі надання послуг їх обсяг може збільшуватися або зменшуватися.

8. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

 • Сторони домовились, що оплата Клієнтом рахунку-фактури, підтверджує прийняття Клієнтом наданих Виконавцем послуг.

9. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 • Договір може бути припинений за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку з підстав, визначених Договором.
 • У разі неявки Клієнта на сесії два і більше разів, в узгоджений з Виконавцем час, Договір вважається припиненим Клієнтом в односторонньому порядку.
 • Клієнт має право в будь-який час відмовитися від Договору в односторонньому порядку.
 • Виконавець має право припинити надання послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі зневажливого спілкування Клієнта з Виконавцем (Спеціалістом), несвоєчасної оплати консультацій, появи на консультації в нетверезому стані та інших причин, які Виконавець вважатиме достатніми для припинення надання послуг.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
 • У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів Сторони передають його на розгляд до Суду у порядку визначеному законодавством України.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором, у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України.
 • Неустойка сплачується лише на підставі аргументованої письмової вимоги Сторони.
 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення цього Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, та яким не могли запобігти розумними заходами.
 • Клієнт несе відповідальність за пошкодження або руйнування майна, яке належить Виконавцю або перебуває у його користуванні і знаходиться за місцем надання послуг. У разі, якщо під час візиту для отримання послуг за місцем надання послуг, Клієнтом або особами, що перебувають на утриманні Клієнта, буде пошкоджено належне Виконавцю майно (умисно або внаслідок необережності), Клієнт зобов’язаний відшкодувати Виконавцю вартість пошкодженої речі або вартість її відновлювального ремонту, якщо така річ підлягає відновленню.
 • Виконавець не несе відповідальності за будь-які прояви та зміни, що виникли в житті Клієнта за межами місця проведення сесії, які суб’єктивно оцінюються Клієнтом як негативні.

12. ІНШІ УМОВИ

 • Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу.
 • Усі додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін.
 • У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 • Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт надає згоду Замовнику на обробку його персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та ведення внутрішніх баз даних Виконавця, а також Клієнт підтверджує, що повідомлений, про те, що його персональні дані включені в базу персональних даних Клієнтів. Зміст прав, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Клієнту відомий і зрозумілий.

 

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФОП СУШКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

РНОКПП 3002902847

04211, м. Київ, вул. Мате Залка, буд. 2/12, кв. 151

UA923052990000026001026704069

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

olga.sushko@gmail.com

Тел. +380502444702